GRIM

Introduktion

Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse mellem EAT GRIM IVS (”GRIM”) og GRIM’s kunder (”Kunden”) i forbindelse med Kundens bestilling af GRIM’s services og/eller produkter (tilsammen ”Produkter”) via GRIM’s hjemmeside eller andre elektroniske platforme (tilsammen ”Hjemmesiden”).

Betingelserne mellem Kunden og GRIM, vedrørende køb eller levering af Produkter, gælder i alle tilfælde medmindre GRIM og Kunden skriftligt har fraveget Betingelserne.

GRIM forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse Betingelser. Kunden er selv ansvarlig for fra tid til anden at holde sig ajour med de til enhver tid gældende Betingelser. Ethvert køb af GRIM’s Produkter er underlagt de Betingelser, som er gældende for tidspunktet for Kundens køb af Produkterne. Ændringer i Betingelserne vil være gældende fra det tidspunkt, hvor Kunden logger ind på Hjemmesiden og Kunden accepterer de til enhver tid gældende Betingelser, når den pågældende bruger Hjemmesiden.

Den seneste version af Betingelserne er tilgængelig på Hjemmesiden.

Bestilling af Produkter

Kunden bestiller Produktet via Hjemmesiden.

Kunden modtager en kvittering, der bekræfter dennes bestilling og det valgte abonnement via den e-mail, som Kunden har angivet ved bestillingen af Produkterne.

Kunden er i forbindelse med bestillingen af Produkterne forpligtet til at oplyse GRIM skriftligt, hvorvidt Kunden har allergener.

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner og er inklusiv moms og afgifter og eksklusiv leveringsomkostninger.

GRIM accepterer følgende betalingskort: Visa, MasterCard og American Express.

Abonnementsbetaling trækkes på Kundens betalingskort hver søndag. De efterfølgende abonnementsbetalinger trækkes efter aftale enten hver eller hver anden uge.

Det er Kundens ansvar, at Kunden kan betale for det Produkt, som Kunden har købt af GRIM. Endvidere er det Kundens ansvar, at det betalingskort, som Kunden har tilknyttet abonnementet, har den nødvendige dækning og ikke er spærret, således at GRIM kan trække den automatiske betaling på Kundens konto. Hvis Kunden ikke kan betale for Produkterne, vil abonnementet blive standset af GRIM.

Kunden kan få tilbagebetalt købsprisen for et Produkt, hvis Kunden ikke har modtaget det Produkt, som Kunden har bestilt, Kunden har været udsat for et misbrug af sine kortoplysninger, eller GRIM har trukket et højere beløb, end Kunden havde accepteret ved bestillingen.

Kunden er forpligtet til at holde sine kortoplysninger opdateret på sin profil. Kunden kan til enhver tid få slettet sine kortoplysninger ved at logge ind på Hjemmesiden.

GRIM forbeholder sig ret til at tilbageholde Produkterne, indtil Kundens betaling for Produkterne endeligt er blevet bekræftet af GRIM.

Kunden har hverken mulighed for eller ret til at modregne et eventuelt krav mod GRIM i købsprisen for Produkterne.

I tilfælde af at GRIM ikke modtager rettidig betaling for de leverede Produkter stopper leveringen af Produkterne.

Abonnementsvilkår

Kunden kan oprette et abonnement med levering af Produkterne hver eller hver anden uge.

Vælger Kunden at oprette et abonnement, forpligter Kunden sig til i en sammenhængende leveringsperiode at modtage mindst 2 leveringer med Produkterne fra GRIM, således at hvis Kunden har valgt et abonnement med levering hver uge, forpligter Kunden sig til at få leveret Produkterne hver uge i en sammenhængende periode på 2 uger, og således at hvis Kunden har valgt et abonnement med levering hver anden uge, forpligter Kunden sig til at modtage en levering med Produkterne hver anden uge i en sammenhængende periode på 4 uger.

Kunden kan sætte sit abonnement på pause eller opsige det ved hjælp af Hjemmesiden > Proceed > Login, hvor kunden skal oprette sit eget login. På samme måde kan der skiftes leveringsadresse, betalingskort eller andre informationer.

Kunden kan ikke ændre abonnement ved hjælp af hjemmesiden. For at ændre fx kassestørrelse eller leveringscyklus skal kunden opsige det eksisterende abonnement og genoprette sig som kunde hos GRIM ved købet af et nyt produkt.

Abonnement skal oprettes senest fire dage forinden den kommende levering, som foregår om tirsdagen og onsdagen, for at Produkterne kan leveres fra GRIM, dvs. senest fredagen inden næste planlagte levering.

Levering

GRIM leverer Produkterne til Kunder, der har adresse i følgende postnumre i København:

Levering sker på en fast ugedag, som er onsdag. Kunden får Produkterne leveret ved dennes hoveddør. Hvis Kunden ikke er hjemme, accepterer Kunden, at GRIM må stille Produkterne ved Kundens hoveddør, eller hvis dette ikke er muligt, accepterer Kunden, at Produkterne leveres ved døren til bygningens hoveddør.

Bor Kunden i en aflåst opgang, vil GRIM levere Produkterne ved at ringe på hos naboer o.lign. hvis dette ikke lykkes vil GRIM ringe til Kunden og aftale et nyt tidspunkt. Hvis GRIM ikke får fat i Kunden, vil GRIM senere på dagen, efter den normale leveringsrute er slut, forsøge at levere Produkterne igen. Hvis dette stadig ikke lykkes, vil GRIM aflevere kassen ved vores lagerhal på Frederiksborgvej 59, 2400 Kbh NV, og Kunden skal selv hente Produkterne dagen efter (torsdag) mellem kl. 10-17.

Er der kode for at komme ind til Kundens opgang, og vil Kunden gerne modtage den bestilte levering med Produkterne fra GRIM, imens Kunden ikke er hjemme, skal koden oplyses til GRIM ved Kundens bestilling af Produkterne under My Cart > Delivery instructions. Uden kode eller anden adgangsmodel eller lignende kan GRIM ikke tilbyde levering af Produkterne.

Ønsker Kunden at modtage den bestilte levering fra GRIM et andet sted end ved Kundens hoveddør, skal dette aftales skriftligt med GRIM ved bestillingen af Produktet.

GRIM forpligter sig til at behandle fremsendte koder forsvarligt og ikke dele disse med udefrakommende, der ikke er ansat hos GRIM.

Leveringsdagen fastsættes af GRIM i overensstemmelse med Betingelserne på tidspunktet for indgåelse af aftalen med forbehold for situationer, hvor GRIM afventer nødvendige oplysninger fra Kunden, eller at GRIM ikke har modtaget Produkterne fra en tredjepart, herunder leverandører eller underleverandører.

GRIM skal straks underrette Kunden, hvis Leveringsdagen for Produkterne bliver ændret i forhold til det oprindeligt aftalte mellem parterne.

Hvis GRIM’s levering af Produkterne er forsinket, giver dette ikke en ret for Kunden til at ophæve aftalen, før Kunden skriftligt har henvendt sig til GRIM, og efter at GRIM har haft 14 dage til at afhjælpe forsinkelsen.

GRIM dækker ikke eventuelle tab som følge af en forsinket levering.

Kunden skal levere alle de oplysninger til GRIM, som GRIM med rimelighed vurderer som vigtige i henhold til ​​levering af Produkterne til Kunden.

Kunden kan også vælge at selv hente Produkterne hver tirsdag mellem kl. 16-19 i GRIM's lager på Frederiksborgvej 59, 2400 København NV. Ved at sætte kryds i “Pick Up” undgår kunden at betale de 40 DKK i leveringsomkostninger.

Ændringer i og annullering af abonnementet

Kunden er forpligtet til straks at orientere GRIM, hvis Kunden ændrer adresse, skifter e-mail eller telefonnummer.

Hvis Kunden foretager ændringer eller tilføjelser til den oprindelige aftalte levering af Produkterne efter indgåelse af en aftale mellem parterne, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ændrer ordren med Produkterne, forbeholder GRIM sig ret til at ændre Leveringsdagen og/eller priserne. GRIM beslutter alene, om en ændring og/eller tilføjelse medfører en ændret Leveringsdag.

Hvis Kunden afbestiller en ordre med Produkterne, efter fredag forinden den kommende levering, som foregår om onsdagen, skal Kunden betale det fulde beløb for ordren, medmindre andet skriftligt er aftalt med GRIM.

Mangler og reklamation

Kunden skal straks foretage en undersøgelse af de Produkter, som Kunden har modtaget fra GRIM.

Hvis Kunden ønsker at påberåbe sig en mangel, der vedrører de leverede Produkter, skal Kunden straks efter at have opdaget manglen eller burde have opdaget manglen, give skriftlig meddelelse herom med en detaljeret redegørelse for manglen til GRIM. Hvis Kunden er opmærksom på eller burde have været opmærksom på en mangel, men ikke giver meddelelse herom til GRIM, kan Kunden ikke påberåbe sig en mangel vedrørende Produkterne.

Fremsendelse af et krav eller en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse i forhold til Kundens allerede bestilte Produkter.

Kasser og emballagegebyr

På din første regning betaler du et engangsgebyr på 50 kr. til GRIM's emballagesystem. Dette beløb refunderes ikke ved senere eventuel afmelding. Vi har valgt at genbruge trækasser og har derfor et system, hvor vi indsamler, vasker og reparerer kasserne i videst muligt omfang. OBS! Når du stopper som kunde afhenter vi ikke seneste tomme kasser.

Refunderingen af kassen sker i forbindelse med følgende levering af en GRIM kasse.

For at refundere kassen, skal den placeres samme sted som beskrevet i leveringsinstrukser ved tilmeldingen af dit GRIM abonnement.

Hvis ingen instrukser blev givet ved tilmeldingen af dit GRIM abonnement, skal kassen placeres udenfor hoveddøren hvor den kan blive indsamlet.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder i ethvert materiale, som GRIM leverer til Kunden, tilhører GRIM eller dets tilknyttede virksomheder, leverandører og udbydere med alle rettigheder forbeholdt, og Kunden får ikke overdraget nogle immaterielle rettigheder i forbindelse med en levering fra GRIM.

Intet i disse Betingelser eller parternes aftale skal fortolkes som overdragelse eller tildeling af rettigheder i henhold til patenter, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller enhver anden immateriel rettighed fra GRIM.

Kunden er med disse Betingelser forpligtet til ikke at levere fortrolige, eller forretningshemmelige oplysninger til GRIM, der kan krænke eller misbruge tredjeparts immaterielle rettigheder. Kunden accepterer at holde GRIM skadesløs for enhver form for forpligtelse, Kunden måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav eller søgsmål anlagt mod GRIM på grundlag af en påstand om, at de oplysninger, som Kunden har givet til GRIM er en krænkelse af immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der tilhører en tredjepart.

Kunden skal straks underrette GRIM om enhver form for krænkelse, efterligning, eller anden ulovlig brug eller misbrug af de solgte Produkter, som Kunden bliver opmærksom på. GRIM skal afgøre, om der skal træffes foranstaltninger til at forhindre en eventuel krænkelse, efterligning, eller anden ulovlig brug eller misbrug af de solgte Produkter. Hvis GRIM vælger ikke at træffe sådanne forholdsregler, kan Kunden træffe en sådan foranstaltning på Kundens bekostning, hvis Kunden har modtaget en forudgående skriftlig godkendelse fra GRIM til at træffe sådanne foranstaltninger. I så fald skal GRIM på Kundens bekostning samarbejde med Kunden. Eventuelle vundne sagsomkostninger eller andre krav, der tildeles Kunden eller GRIM som følge af erstatning eller på anden måde i forbindelse med en sådan handling, skal tildeles den part, der har afholdt omkostningerne ved en sådan handling, eller forholdsmæssigt hvis begge parter har afholdt omkostningerne til at inddrive et beløb fra en tredjepart.

Kunden skal med rimelighed tilbyde sin bistand i forbindelse med ethvert spørgsmål vedrørende beskyttelse, håndhævelse eller krænkelse af immaterielle rettigheder, som GRIM besidder.

Ansvar

Parterne accepterer ved indgåelse af disse Betingelser et erstatningsansvar, herunder et produktansvar i overensstemmelse med gældende dansk ret.

GRIM er kun ansvarlig for tab, som kunden måtte lide som et direkte resultat af GRIM dokumenterede manglende overholdelse af bestemmelserne i disse Betingelserne eller parternes aftale om levering af Produkterne.

GRIM er ikke ansvarlig for skader på eller tab i forbindelse med andre genstande, som GRIM’s Produkter eller tjenesteydelse er blevet en del af, er blevet inkorporeret i, forbundet med eller på anden måde forbundet med.

Kunden er ansvarlig for at sikre, at Kundens brug af Produkterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at brugen ikke krænker tredjeparts rettigheder. Hvis en tredjepart rejser et krav mod Kunden og/eller meddelt til Kunden vedrørende en krænkelse af tredjepartsrettigheder, er Kunden forpligtet til straks skriftligt at underrette GRIM herom.

I tilfælde af at GRIM bliver holdt ansvarlig for et tab fra Kunden eller en tredjepart, er GRIM’s samlede erstatningsansvar over for Kunden eller enhver tredjepart for alle skader, tab og tort, uanset om Parterne har lavet en aftale eller indgået disse Betingelser, kan kravet under ingen omstændigheder overstige prisen på Produktet, som GRIM har leveret til en Kunde eller en tredjepart.

GRIM er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af Betingelserne eller parternes aftale. Endvidere er GRIM ikke ansvarlig for skader på Kunden eller en tredjepart, som følge af Kundens brug af de leverede Produkter.

GRIM er ikke ansvarlig for erstatning for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes en force majeure begivenhed. Force majeure begivenheder omfatter krig, optøjer, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud eller andre offentlige restriktioner, naturkatastrofer, manglende energiforsyning, opdeling, beslaglæggelse af midler, internationale handelstvister, lockouts og strejker eller lignende ekstraordinære årsager, som er uden for GRIM’s kontrol. Ved en force majeure begivenhed bortfalder GRIM’s forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor GRIM kan opfylde sine forpligtelser. Enhver part har ret til at opsige aftalen fra 10 dage efter en forudgående skriftlig meddelelse, hvis force majeure begivenheden har varet i mere end 60 kalenderdage.

Persondata

GRIM skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af Brugertesterens personoplysninger. Ved anvendelsen i disse Brugerbetingelser, har udtrykket ”personoplysninger” den samme betydning, som det tilsvarende begreb i persondataforordningen.

GRIM indsamler almindelige personlige oplysninger om Kunden såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køn og fødselsdato. GRIM er den dataansvarlige for disse oplysninger, og vil som udgangspunkt ikke videregive disse personlige oplysninger til tredjepart ud over de tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på GRIM’s vegne. Enhver Kunde anerkender og accepterer dog, at GRIM under visse omstændigheder er forpligtet eller berettiget til at videregive eller dele personoplysninger til tredjemand, f.eks. for at overholde gældende lovgivning eller efter anvisning fra en kompetent domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte og forsvare GRIM’s ejendomsrettigheder, hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt tavshedspligt.

Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til nuværende lov, og GRIM sletter de personlige oplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen af de personlige oplysninger.

GRIM har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter Kundens persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til Kundens personlige oplysninger.

Kunden indestår for, at de til GRIM og/eller Hjemmesiden til enhver tid afgivne personoplysninger og informationer om Kunden er ajour, korrekte og ikke krænker tredjeparts ret eller gældende lov.

Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på Hjemmesiden eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af GRIM, er uberettiget og vil blive rapporteret til de kompetente myndigheder.

Opsigelse

Der gælder en bindingsperiode på 2 leveringer i Kundens abonnement. Kunden kan opsige sit abonnement på ethvert tidspunkt, dog skal det ske senest tre dage forud for Kundens næste levering af en GRIM kasse., dvs opsigelse skal ske senest fredag forud for den planlagte kommende levering.

Kunden kan opsige sit abonnement ved at logge ind på Hjemmesiden og opsige sit abonnement på sin personlige side.

Når Kunden har opsagt sit abonnement, sender GRIM en e-mail med en bekræftelse på Kundens opsigelse.

Kunden kan ikke opsige et abonnement ved blot at returnere kassen med de bestilte Produkter, eller lade være med at betale for en bestilt ordre fra GRIM.

Skal Kunden på ferie, eller ønsker Kunden ikke at modtage Produkterne i en periode, kan Kunden sætte sit abonnement på pause via Hjemmesiden. Pausen af abonnement skal foretages senest tre dage forud for næste levering, dvs. senest om fredagen.

Hvis en part er i væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser, kan den anden part opsige ordren, når den på forhånd har meddelt den anden part skriftlig 10 dages skriftlig meddelelse, og overtrædelsen er ikke afhjulpet.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret ved aftaler om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre af Produkterne til husholdningens løbende forbrug, der leveres fysisk til Kundens hjem, bopæl eller arbejdsplads, som et led i GRIM’s regelmæssige vareudbringning.

Produkterne på Hjemmesiden, der ikke er til husholdningens løbende forbrug, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret.

Kunden kan pakke et Produkt ud og bruge Produktet, men Kunden hæfter for eventuel forringelse af Produktets værdi, som skyldes anden håndtering af Produktet, end hvad der er nødvendigt for at fastslå Produktets art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis Kunden fortryder en aftale om køb af en eller flere Produkter, som ikke er undtaget fortrydelsesret, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage fra Produktets modtagelse, give GRIM meddelelse herom. I tilfælde af flere forskellige Produkter, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, beregnes fristen fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget det sidste produkt.

Produktet skal være afsendt til GRIM senest 14 dage efter, at GRIM har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde købet.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

GRIM har ret til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser eller GRIM’s aftale til en tredjepart. GRIM har også ret til at anvende underleverandører, eksterne konsulenter mv. i forbindelse med levering af Produkterne, men er ansvarlig for disse på samme måde, som GRIM er ansvarlig for sine egne ydelser.

Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder i disse Betingelser eller efter aftale med GRIM, uden GRIM’s forudgående skriftlige samtykke hertil.

Diverse

Ingen fravigelse af en bestemmelse i disse Betingelser eller i parternes aftale udgør en fravigelse af andre bestemmelser i disse Betingelser eller i parternes aftale på et andet tidspunkt. Hvis en af ​​parterne undlader at håndhæve en bestemmelse i disse Betingelser eller i parternes aftale, udgør det ikke en fravigelse af en sådan bestemmelse eller andre bestemmelser i disse Betingelser eller i parternes aftale.

Hvis en ​​bestemmelse i disse Betingelsers vilkår er eller bliver erklæret ugyldig eller ulovlig, må gyldigheden og lovligheden af ​​de øvrige bestemmelser herom ikke blive fraveget. Parterne forhandler i god tro for at nå til enighed om betingelserne i en eller flere bestemmelser, som erstatter de bestemmelser, der er fundet ugyldige eller ulovlige.

Lovvalg og værneting

Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem lovbestemmelser.

Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal anlægges ved Københavns byret.

Kontaktinformation

Hvis Kunden har spørgsmål til dit abonnement, vores handelsbetingelser eller andet, kan Kunden rette henvendelse til:

Handelsbetingelserne er sidst opdateret den 1. Marts 2019.